REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE BETTERENGLISH-ELTS.COM 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego www.betterenglish-elts.comprzez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą

elektroniczną w ramach Serwisu.

 1. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usług

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i

zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Operator przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie

teleinformatycznym, który może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany oraz ściągany w każdym

czasie.

 1. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w Umowie

(zdefiniowanej poniżej) zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

 1. Operator może wskazać partnerów, z pomocą których świadczy Usługi, np. operatorów płatności internetowych,

z usług których korzysta Użytkownik. Warunki niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym

wyraźnie odmiennie w umowach zawartych pomiędzy Użytkownikiem a partnerami Operatora.

 1. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora: Irene Tan Ancheta, adres do korespondencji 141 Don Toribio street, Tetuan, Zamboanga City, Philippines 7000, telefon +639157638882, email: contact@betterenglish-elts.com
 • 2

Definicje

 1. Operator  – Irene Tan Ancheta, operator strony Internetowej Better English www.betterenglish-elts.com
 2. Konto (Konto Użytkownika) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane

konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu.

 1. Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym www.betterenglish-elts.com
 2. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta za

pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora na podstawie postanowień Regulaminu; w

przypadku Użytkowników mających poniżej 18. roku życia, poprzez zaakceptowanie Regulaminu, oświadczają

że posiadają zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu, a na prośbę Operatora przedłożą oni pisemną

zgodę opiekuna prawnego wyrażającą zgodę na korzystanie z Serwisu (zgoda w formie skanu oraz pisemna

powinna zostać przesłana na adresy wskazane w § 1.6 powyżej).

 1. Lektor – oznacza osobę fizyczną, lektora lub native speakera (osobę mówiącą w języku ojczystym) z języka

angielskiego lub jakiegokolwiek innego języka prowadzącego lekcje w ramach Kursów dla Użytkowników lub

innych Lektorów za pośrednictwem Serwisu.

 1. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta lub Operatora

na wyraźną prośbę Użytkownika 

 1. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki

audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania o Lektorach, kursy, etc.), informacje

niechronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczone przez Użytkownika lub

Lektora w Serwisie; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich

integralną część.

 1. Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usług zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na

czas określony w wybranym przez Użytkownika pakiecie danego Kursu dostępnym na stronach internetowych

Serwisu lub w ramach indywidualnych uzgodnień (pisemnych, mailowych, telefonicznych lub ustnych) pomiędzy

Operatorem a Użytkownikiem; Umowa może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Operatora lub poza takim

lokalem (na odległość);

 1. Usługa lub Kurs – umożliwienie Użytkownikom skorzystania online z odpłatnych lekcji konwersacyjnych języka

angielskiego prowadzonych na podstawie materiałów dydaktycznych opracowanych przez Operatora za

pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem obrazu (wideo) i dźwięku (audio).

 • 3

Rejestracja i zawarcie Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zawierana w lokalu przedsiębiorstwa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Operatora oraz Użytkownika.
 2. Umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy wysłanego przez Operatora na adres e-mail Użytkownika. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik musi zaakceptować treść Umowy wraz z

załącznikami oraz treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami Akceptacja Regulaminu następuję poprzez zaznaczenieodpowiedniego checkboxu w Strefie Kursanta.

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z platformy należy utworzyć konto w Serwisie na stronie internetowej

www.betterenglish-elts.com. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

 1. Użytkownik, zakładając Konto w Serwisie i akceptując Regulamin oświadcza, że:
 2. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw

osób trzecich;

 1. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług;
 2. jest małoletni, ale posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy o świadczenie Usług i na prośbę

Operatora, prześle skan zgody oraz zgodę pisemną opiekuna prawnego do Operatora zgodnie z Regulaminem.

 1. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest

podawany bezpośrednio przy Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego

adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w

swoim Koncie.

 1. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec

Operatora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

 1. Operator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już

używana w ramach Serwisu lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona

sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora

lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi

wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony.
 2. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
 • 4

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności niezbędny jest: komputer z systemem Windows, wyposażony w kamerę internetową, głośnik i mikrofon oraz dowolna przeglądarka Internetowa; konto Gmail oraz komunikator Skype.
 2. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze

stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

 1. Operator wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z

Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:

 1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej

podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;

 1. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; oraz
 2. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
 4. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści, jest możliwe po dokonaniu

Rejestracji. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta została opisana w § 3 Regulaminu.

 • 5

Korzystanie z Serwisu oraz Aktywacja Kursu

 1. Serwis stanowi platformę internetową do nauki języków obcych, na której Użytkownicy mogą wykupić pakiety

dostępowe do Usługi. Szczegółowe opis pakietów danego Kursu są każdorazowo dostępne na stronach internetowych Serwisu lub uzgodnione indywidualnie pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Operator udostępnia Użytkownikom oferty różnych rodzajów pakietów lekcji każdorazowo na stronie konkretnego Kursu, m.in. sposób korzystania z danego pakietu, liczbę dostępnych w ramach pakietu minut, cenę danego pakietu Kursu. Zawierając Umowę z Operatorem Użytkownik jest świadomy wyboru danego pakietu Kursu, liczby minut do wykorzystania i czasu trwania Kursu oraz ceny za taki Kurs.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Kursów w Serwisie jest odpłatne zgodnie z aktualnymi cennikami

zamieszczonymi w Serwisie lub uzgodnionymi indywidualnie z Użytkownikiem.

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Operatora są cenami brutto. Cena pakietu podana na stronach

internetowych Serwisu jest wiążąca w chwili wykupienia przez Użytkownika danego Kursu.

 1. Aktywacja danego pakietu Kursu (wykupienie określonej liczby minut lekcji w określonym czasie do

wykorzystania w ramach danego pakietu Kursu) może odbywać się, w zależności od kanału sprzedaży

stosowanego przez Operatora, w następujący sposób:

 1. Opcja 1: Użytkownik (lub jego opiekun prawny) zawiera Umowę w formie pisemnej z Operatorem na

spotkaniu osobistym w lokalu. Po opłaceniu Kursu przez Użytkownika lub jego opiekuna prawnego w ustalonym

terminie lub niezwłocznie, a także po uprzedniej Rejestracji w Serwisie, Operator zasila Konto Użytkownika

określoną liczbą minut uprawniającą do korzystania z Kursu.

 1. Opcja 2: Użytkownik (lub jego opiekun prawny) zawiera Umowę na odległość w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z

wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili

zawarcia umowy włącznie. Po akceptacji pakietu przez Użytkownika (jego opiekuna prawnego), opłaceniu Kursu

przez Użytkownika (lub jego opiekuna prawnego), a także po uprzedniej Rejestracji w Serwisie, Operator zasila

Konto Użytkownika określoną liczbą minut uprawniającą do korzystania z Kursu. Powyższa Opcja 2 dotyczy

również przedłużenia ważności Kursu (dokupowania dodatkowych godzin lekcji w ramach danego pakietu

Kursu).

 1. Po aktywacji Kursu Operator informuje o tym mailowo lub telefonicznie Użytkownika.
 2. W ramach swojego Konta w Serwisie, Użytkownik może na bieżąco śledzić zasady korzystania z Kursów, ilości

pozostałych godzin lekcji w ramach danego pakietu Kursu oraz termin ważności Kursu.

 1. W ramach wykupionego pakietu minut w ramach Kursu, Użytkownik ma prawo przeprowadzić każdą lekcję z

dowolnym Lektorem dostępnym w Serwisie.

 1. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien wybrać Lektora z listy dostępnych Lektorów na moment

korzystania z Usługi.

 1. W celu skorzystania z Usługi Operator po dokonaniu Rejestracji umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z

profilem każdego Lektora w celu dopasowania osoby Lektora do swoich preferencji.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie dźwięku i wizji w swoim urządzeniu teleinformatycznym w Serwisie

celem odbycia lekcji w ramach Kursu z wybranym Lektorem.

 • 6

Płatności za Usługę

 1. Dostępne są następujące formy płatności:
 2. płatność jednorazowa przelewem elektronicznym za pośrednictwem tPay  lub przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy. Płatność uznaje się za dokonaną po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym.;
 • 7

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;
 4. informowania Operatora o wszelkich usterkach Serwisu;
 5. niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Usług Serwisu;
 6. niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
 7. nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis;
 8. niemodyfikowania w jakimkolwiek celu Usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych

danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w Serwisie lub jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, przezroczyste ubrania, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia intymnych części ciała (np. piersi lub pośladków) lub propagujące przemoc,

nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze,

opinie, oceny i wiadomości Użytkownika nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych

z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

 1. korzystania z Usług oferowanych przez Operatora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,

Lektorów oraz dla Operatora z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;

 1. niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających

stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Serwisu;

 1. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku

osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej

zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;

 1. niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym,

naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Operatora lub Serwisu;

 1. dostarczania wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Serwisie Użytkownik jest uprawniony;
 2. uczestniczenia w lekcji z Lektorem w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami

opracowanymi przez Operatora lub danego Lektora;

 1. nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi

obyczajami z Lektorami lub innymi Użytkownikami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu lub

w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.

 1. Użytkownik ma prawo do:
 2. nieprzerwanego dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;
 3. dokonania oceny Lektora po skorzystaniu z danej lekcji w ramach Kursu;
 4. odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień

Regulaminu lub Umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 2. nagrywania lub publikowania poszczególnych lekcji lub konwersacji z Lektorem odbywanych w ramach

świadczenia Usługi bez uprzedniej zgody Operatora;

 1. wykorzystywania danych osobowych Lektorów w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie.
 • 8

Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator zobowiązany jest do:
 2. zapewnienia dostępu do Serwisu w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny

opisane w Regulaminie;

 1. niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi;
 2. wybrania Lektorów przeprowadzających lekcje w ramach Usługi z zachowaniem należytej staranności.
 3. Operator ma prawo do:
 4. przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności

konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu albo ze względu na działanie siły wyższej;

 1. wysyłania na adres e-mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem

Serwisu i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Serwisie;

 1. zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia

powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu.

 • 9

Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką języka angielskiego poprzez korzystanie z

Usług za pośrednictwem Serwisu.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie

komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu lub Usługi.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim

szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku

naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom

trzecim.

 1. Operator dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze

Lektorów. W szczególności Operator dokonuje wstępnej weryfikacji Lektorów polegającej na przeprowadzeniu

rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym Operator nie weryfikuje prawdziwości danych udostępnianych przez

Lektorów na swoim profilu w Serwisie.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi

mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i

którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany

jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

 • 10

Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Operatora na adres wskazany w §  1 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Operator najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i

poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Operator

poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez

Operatora konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika, Operator niezwłocznie skontaktuje się z

Użytkownikiem.

 • 11

Procedura zgłaszania bezprawnych Treści

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz

przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Treści oraz uczestnictwo w lekcjach.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Operatora oraz nie powinny być utożsamiane z jej

działalnością.

 1. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających

Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Operatorem pod adresem wskazanym w §  1 

 • 12

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi oraz odstąpienie od Umowy

 1. Operator w każdej Umowie może ustalić minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z Umowy w

rozumieniu art. 12 ustawy o prawach konsumenta, o czym informuje Użytkownika w treści Umowy,

udostępnianej do wglądy przed jej zawarciem.

 1. Po upływie minimalnego czasu trwania Umowy, o którym mowa powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo

wypowiedzenia niniejszej Umowy w formie pisemnej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o zleceniu z

zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, który

obowiązuje także w przypadku rozwiązania Umowy z ważnych powodów.

 1. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do samodzielnego usunięcia swojego Konta. Usunięcie Konta w

Serwisie lub na urządzeniu mobilnym nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub indywidualnych Umów zawieranych przez Użytkowników z

Operatorem, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo

odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

 1. Użytkownik w celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy powinien, w terminie 14 dni od dnia jej

zawarcia, przesłać formularza oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail wskazany w §  1 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za

wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie

prawa odstąpienia od Umowy. Dodatkowo, po wykonaniu całości Usługi, Użytkownik traci prawo do odstąpienia

od Umowy.

 1. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne do

prawidłowego odstąpienia od Umowy.

 • 13

Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników – w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa – są

przetwarzane przez Operatora jako administratora danych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w

szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie

danych]), a także niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.

 1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy podane przez nich

przy zawieraniu Umowy (w tym zakładaniu Konta), a także wizerunek Użytkowników odbywających lekcje z

Lektorami.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w celu zawarcia i realizacji Umowy – na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora do celów przesyłania drogą

elektroniczną lub za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji handlowych pochodzących od

Operatora lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich

informacji handlowych.

 1. Operator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy

przetwarzaniu) takim jak:

 1. dostawcy usług informatycznych;
 2. Lektorzy prowadzący lekcje w Serwisie;
 3. podmioty świadczące usługi marketingowe.
 4. Operator jest uprawniony do przekazania danych podmiotom trzecim w sytuacji, gdy będzie do konieczne do

pobrania od Użytkownika opłat z tytułu korzystania z Serwisu. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom dotyczącym rozliczeń z Użytkownikami w tym t-pay.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy przetwarzane są przez okres wymagany

przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami

zgłoszonymi w stosunku do Operatora.

 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Operatorem.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Operatora.
 3. Operator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Operator stosuje

odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on

dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Szczegóły dotyczące tego jak Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony

internetowej Serwisu znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu – Polityce Prywatności.

 • 14

Rozwiązywanie sporów

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter

dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 1. W pozostałym zakresie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 15

Własność intelektualna

 1. Operatorowi przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w

Serwisie, w tym m.in. do materiałów edukacyjnych.

 1. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody

Operatora jest zabroniony.

 1. Użytkownik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób

przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści w Serwisie. Użytkownik nie będzie mieć także

prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

 • 16

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e- mail lub poprzez

przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym

wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
 2. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie

obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;

 1. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów

administracji;

 1. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie

korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

 1. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem

technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Operatora.

 1. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do

rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z §12 Regulaminu.

 1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące

przepisy prawa.

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

© 2022 Better English ELTS

REGULAMIN I INFORMACJE PRAWNE

Close Menu
pl_PLPolski