REGULAMIN

ELEKTRONICZNE ŚWIADCZENIE USŁUG W PORTALU BETTERENGLISH-ELTS.COM

Definicje

 1. Operator – oznacza operatora strony Internetowej betterenglish-elts.com
 2. Konto – oznacza konto Klienta przypisane konkretnej osobie
 3. Kontrakt oznacza umowę między Operatorem a Klientem na świadczenie Usług
 4. Portal – oznacza portal pod adresem betterenglish-elts.com
 5. Klient – oznacza osobę korzystająca z Usług
 6. Usługi – oznacza usługi świadczone w ramach Portalu, polegające na odpłatnych lekcjach angielskiego świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z programem Better English LTS. 
 7. Nauczyciel – oznacza osobę świadczącą usługi w ramach Portalu
 8. Zawartość – oznacza pliki, teksty, grafikę a także teksty zamieszczone przez Klienta
 9. Zarejestrowanie – oznacza założenie konta Klienta w ramach Portalu

Postanowienia ogólne

 1. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Operatora i Klientów.
 3. Płatności przez Internet i inne usługi mogą być wykonywane przez podmioty wskazane przez Operatora.
 4. Jeżeli indywidualne postanowienia umowy z Klientem lub regulaminy firm współpracujących z Operatorem nie stanowią inaczej, zastosowanie mają zapisy niniejszego Regulaminu.

Zarejestrowanie Klienta

 1. Kontrakt może być zawarty drogą elektroniczną albo w lokalu Operatora.
 2. Przez zawarcie Kontraktu Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Zawierając Kontrakt Klient potwierdza, że jest uprawniony do zawarcia Kontraktu, jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Adres mailowy podany przez Klienta będzie stanowił adres do doręczeń.
 5. W razie naruszania przez Klienta przepisów prawa, dobrych obyczajów lub warunków niniejszego Regulaminu, Operator będzie uprawniony do usunięcia Konta i rozwiązania Umowy.
 6. Klient obowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła i dostępu do Konta.

Wymagania Sprzętowe

 1. W celu korzystania z Portalu konieczny jest komputer PC lub Apple z głośnikiem i mikrofonem oraz dostęp do Internetu.
 2. Operator może wykorzystywać Ciasteczka w celach związanych ze świadczeniem Usług.

Korzystanie z Usług 

 1. Po zapisaniu się na lekcję próbną, Klient ustala z Operatorem termin tej lekcji.
 2. Odbycie lekcji próbnej odbywa się bezpłatnie.
 3. Po odbyciu darmowej lekcji próbnej, pracownik Portalu przesyła Klientowi ocenę, informuje go o proponowanym kursie i przekazuje instrukcje co do dokonania wpłaty
 4. Korzystanie z Usług odbywa się odpłatnie, po uregulowaniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Portalu.
 5. Płatności za usługi odbywają się w systemie PayPal albo na rachunek wskazany przez Operatora.
 6. Klient wraz z Operatorem umawiają dogodne godziny zajęć. Dobór nauczyciela odbywa się w porozumieniu z Klientem przy uwzględnieniu aktualnych możliwości Operatora.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient uprawniony jest do korzystania z lekcji opłaconych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Klient uprawniony jest do zgłaszania Operatorowi wniosków dotyczących zwiększenia komfortu korzystania z Portalu.
 3. Klient uprawniony jest do oceny Nauczyciela i przekazywania takiej oceny Operatorowi.
 4. Klient jest zachęcany do popularyzowania Portalu i informowania o Portalu innych osób.
 5. Klient ma prawo do żądania usunięcia Konta i jego danych osobowych w dowolnym momencie.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Umowy i warunków niniejszego Regulaminu.
 7. Klient zobowiązany jest do nieingerowania w strukturę Portalu niemodyfikowania i nieingerowania w kody źródłowe, zabezpieczenia, i niemodyfikowania w żadnym zakresie Zawartości Portalu.
 8. Klient zobowiązany jest do niedokonywania żadnych czynności niezgodnych z prawem lub z dobrymi obyczajami, w szczególności zakazuje się dostarczania jakichkolwiek treści pornograficznych, propagujących przemoc lub wulgarnych.
 9. Zakazuje się Klientowi przekazywania materiałów udostępnianych w ramach Portalu osobom trzecim.
 10. Operator ma prawo do przekazywania Klientowi informacji związanych z Portalem lub Usługami na adres mailowy Klienta.

Reklamacje

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres contact@betterenglish-elts.com
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Bezprawna Zawartość

 1. W razie stwierdzenia bezprawnej Zawartości, Klient lub każda osoba może zgłosić ją na adres contact@betterenglish-elts.com
 2. Klient odpowiada za Zawartość zamieszczoną lub udostępnioną przez Klienta w ramach Portalu.
 3. Odpowiedzialność Operatora za Zawartość ograniczona jest do odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zawarta na Portalu Zawartość nie stanowi poglądów Operatora.

Rozwiązanie Umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych

 1. Operator zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarza dane Klienta w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa, zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 2. Dane osobowe Klientów podlegają wykorzystaniu w celu przesłania Klientowi drogą elektroniczną informacji, jak również za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych po wyrażeniu zgody przez Klienta.
 3. Podwykonawcy Operatora tj. Nauczyciele, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi marketingowe i usługi płatnicze otrzymują dane osobowe Klienta w zakresie koniecznym do wykonywania ich zadań.
 4. Operator może przekazać dane osobom trzecim w zakresie koniecznym do funkcjonowania Portalu i dokonywania płatności.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy z Klientem, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 6. Klient ma prawo do sprostowania danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, żądania do ograniczenia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.
 7. Klient ma prawo do ochrony prywatności i zgłaszania Operatorowi naruszeń.
 8. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.

Prawa autorskie

 1. Operator zastrzega posiadane przez Operatora prawa autorskie do materiałów edukacyjnych i innych utworów wykorzystywanych w ramach działalności Portalu.
 2. Wykorzystywanie materiałów udostępnionych na Portalu i w związku z korzystaniem z Portalu na jakimkolwiek polu eksploatacji, w szczególności ich powielanie i udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne, wymaga pisemnej zgody Operatora.

Odpowiedzialność Operatora

Operator dokonuje weryfikacji Nauczycieli na zasadzie starannego wyboru. Operator nie odpowiada za zachowania Klienta, braki możliwości technicznych po stronie Klienta, postępy Klienta w nauce, naruszenie praw osób trzecich oraz szkody wyrządzone przez Klienta w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich.

Rozwiązywanie sporów

Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wszelkie spory dotyczące Portalu oraz reklamacje powinny zostać załatwione w sposób polubowny. W tym celu należy skontaktować się z Operatorem na adres contact@betterenglish-elts.com

Polityka Prywatności na stronie https://betterenglish-elts.com

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu umożliwienie komunikacji z Klientem. W tym celu prosimy o udostępnienie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, opcjonalnie numeru telefonu oraz identyfikatora Skype. Możemy kontaktować się z Tobą w celu przekazania informacji o nauce języka angielskiego, udzielenia instrukcji lub wyjaśnień, aktualizacjach Portalu lub Regulaminu lub powiadomienia Cię o nowych promocjach i nowych produktach oferowanych przez Better English LTS.

Na standardowych zasadach strona Internetowa pobiera także anonimowo dane statystyczne tj. np. typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Dane te mogą być wykorzystane do analizy zachowań Klientów.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Better English LTS nie sprzedaje Twoich danych osobowych ani nie udostępnia innym podmiotom Twoich danych osobowych w sprawach niezwiązanych z obsługą Klienta i realizacją usług.

Jeżeli wysłałeś zgłoszenie w celu zapisania się na lekcje próbną możemy się kontaktować z Tobą mailowo, poprzez Skype lub telefonicznie w celu ułatwienia umówienia lekcji próbnej. W podobnym zakresie możemy kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach związanych z usługami Poralu.

Możemy wykorzystywać ciasteczka identyfikujące Twoją przeglądarkę co pozwala na wyświetlenie Tobie odpowiedniej strony. Ciasteczka mogą być usunięte przez Ciebie w każdej chwili, nie zawierają danych osobowych i nie stanowią zagrożenia dla komputera.

Zgoda na przetwarzanie danych: Wysyłając korespondencję do Operatora, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Better English LTS (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)s

Close Menu
pl_PLPolski